Poskytování dat územně plánovací dokumentace
Vítejte ...

Tento portál je určen pro:
  • POŘIZOVATELE územně plánovacích podkladů, kterými jsou příslušné obecní úřady (obce s rozšířenou působností), krajské úřady a zákonem stanovená ministerstva.
  • POSKYTOVATELE dat, tzn. vlastníky dopravní a technické infrastruktury, kteří prostřednictvím tohoto portálu poskytují údaje o území pořizovateli.

Na tomto portále jsou zpřístupněna data technické infrastruktury pro územně plánovací podklady níže uvedených poskytovatelů údajů. Obsah dat i jejich aktualizace odpovídají vyhlášce MMR č.500/2006Sb. a na ně navazujícímu Metodickému návodu č.1.

Poskytovatel údajů o technické infrastruktuře prohlašuje, že data umístěná na portále jsou správná, úplná, závazná a aktuální podle údajů uvedených v přiložené informační tabulce. 

Pro aktivaci přístupu k datům použijte uživatelské jméno a heslo uvedené v příloze č.2 Pasport údajů o území, kterou předložil správce technické infrastruktury odboru územního plánování příslušného ORP. V případě potíží s přihlášením kontaktujte prosím správce portálu zde nebo příslušného poskytovatele údajů.

Poskytovaná data ...

Poskytovatel údajůOdvětvíDatum aktualizace
Quantcom (dříve Dial Telecom, a.s. - DGN DI_TE)Elektronické komunikace04.10.2024
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.Vodovody a kanalizace03.05.2024
NET4GAS, s.r.o.Plynárenství, Elektronické komunikace30.01.2024
RWE Gas Storage, s.r.o.Plynárenství11.02.2014

Rozdílová data ...

PodadresářInterval od - doPoznámka
Aktuality ...

V legendě pro data společnosti NET4GAS, s.r.o. jsou dva nové řádky pro signalizační a zemnicí vodič!
Související odkazy
Stavební zákon
Vyhláška MMR č.500/2006Sb.
Metodický návod č.1.
Povinnosti správců sítí dle stavebního zákona (výtah)
Vzor vyplnění pasportu pro předání údajů o území


Pomůcky
Přehled ORP setřízený podle názvu ORP nebo kódu ORP


Technická podpora
Správce portálu
Jak na to ... pořizovatel územně plánovacích podkladů 
Krok 1  Přihlašovací údaje získáte od příslušného poskytovatele dat

Krok 2  Mapa ... v této sekci naleznete zákresy technické infrastruktury pod katastrální mapou.

Krok 3  Digitální archiv ... v této sekci naleznete georeferencovaná data v grafickém formátu ke stažení za území příslušného ORP s přesahem 1km.


Jak na to ... poskytovatel dat
Krok 1   pokud máte zájem o poskytování dat na tomto portálu  ... kontaktujte správce  zde .